Obrazek
W dniu 14 marca br. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyła się narada podsumowującą działalność Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
Naradę rozpoczął i powitał zaproszonych gości Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Tomasz Baran.
W naradzie uczestniczyli między innymi:
- bryg. mgr inż. Daniel Dryniak- Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski,
- druh Edward Szlichta – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego,
- druh Mieczysław Kot – Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,
- Piotr Jarosz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i OL UM w Rzeszowie,
- Adam Panek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu rzeszowskiego,
- podinspektor Wacław Sudoł – p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,
- druh Jan Kucaj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie,
- ks. druh Paweł Samborski – Kapelan Strażaków Województwa Podkarpackiego,
- asp. sztab. w st. spocz. Jan Świder – Prezes Koła Emerytów i Rencistów KM PSP w Rzeszowie,
- komendanci i prezesi gminni OSP z terenu powiatu rzeszowskiego,
- naczelnicy wydziałów i dowódcy jednostek Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.
Narada przebiegła według następującego programu:
  1. Prezentacja Gminy Świlcza – Pan mgr inż. Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza.
  2. Przedstawienie informacji z realizacji zadań wykonywanych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie w 2018 roku - bryg. Tomasz Baran Komendant Miejski PSP w Rzeszowie.
  3. Omówienie realizacji inwestycji i zakupów ze środków finansowych z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017- 2020 – bryg. mgr inż. Daniel Dryniak - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
  4. Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Jan Kucaj.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
Sporządziła: kpt. Monika Barcic
Zdjęcia: Zbigniew Lis