Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prawo do zgłoszenia kandydatów posiadają organizacje pozarządowe, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Rzeszowa. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 7 czerwca 2019 r.

Warunki naboru:

1.    Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, na członków Rady, zwanych dalej „kandydatami”, zgłasza się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.

2.    Zgodnie z uchwałą Nr XI/247/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia „Trybu powoływania członków, sposobu organizacji i trybu działania Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, Rada składa się z 10 członków, w tym 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Rzeszowa, 2 przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3.    Organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata.

4.    Prawo do zgłoszenia kandydatów posiadają organizacje pozarządowe, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Rzeszowa.

5.    Kandydat nie musi być członkiem zgłaszającej go organizacji pozarządowej.

6.    Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez kilka organizacji pozarządowych.

7.    Kandydatów można zgłaszać, poprzez złożenie do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia, ul. Kopernika 16 wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 1, w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru. Dopuszcza się możliwość przesłania formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.    Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie określonym w pkt 7, nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

9.    Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa po zakończeniu naboru.

10. W ciągu 21 dni od daty zakończenia naboru kandydatów odbywa się otwarte spotkanie kandydatów do Rady z organizacjami pozarządowymi poświęcone prezentacji zamierzeń kandydatów.

11. W ciągu 14 dni od daty spotkania, o którym mowa w pkt 10, każda organizacja pozarządowa mająca siedzibę i prowadząca działalność na terenie Rzeszowa, może głosować na sześciu kandydatów z listy, o której mowa w pkt 9, na karcie do głosowania dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na stronie Miasta Rzeszowa (http://www.rzeszow.pl/), przy czym wybór kandydatów powinien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, zgodnie ze sposobem reprezentacji, ustalonym w dokumentach statutowych danej organizacji pozarządowej.

12. Karty do głosowania należy składać w zapieczętowanych kopertach, z adnotacją „Wybory do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 (sekretariat, pokój nr 5), w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa.

13. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie granicznym głosowania, określonym w pkt 11 oraz karty do głosowania podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania.

14. Wyniki głosowania, o którym mowa w pkt 11 ustala Zespół ds. przeprowadzenia naboru kandydatów do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

15. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (http://bip.erzeszow.pl/), na stronie Miasta Rzeszowa (http://www.rzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

16. Do Rady wchodzi 6 kandydatów z największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.

17. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania, o którym mowa w pkt 11, do Prezydenta Miasta Rzeszowa.