Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, odbyła się debata społeczna z przedstawicielami placówek oświatowych. Organizatorem debaty był Komendant Miejski Policji w Rzeszowie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i pedagodzy szkół z Rzeszowa oraz zaproszeni goście. Policjanci podsumowali na niej realizację wniosków przyjętych podczas majowej debaty społecznej, poświęconej współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

W debacie ewaluacyjnej uczestniczyli Małgorzata Nowińska-Zgurska – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Dorota Szpunar-Eckhardt – Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, mł.insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, mł.asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Z komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczyli nadkom. Marek Worek pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie asp.sztab. Grzegorz Kot Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji, asp.sztab. Anna Szpond-Sitek Kierownik Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii oraz policjanci i dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Debatę rozpoczął nadkom. Marek Worek pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, który przywitał zaproszonych gości i przedstawicieli szkól i placówek oświatowych. W wystąpieniu podkreślił wagę wzajemnych kontaktów, wymiany informacji i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Komendant zauważył większą otwartość we wzajemnych relacjach. Zachęcał do wspólnego rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy z młodzieżą.  

Następnie głos zabierali poszczególni prelegenci. Jako pierwszy wystąpił mł. asp. Tomasz Drzał z Referatu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii przypomniał wnioski przyjęte na pierwszej debacie oraz sposób ich realizacji. Jednym z wniosków było kontynuowanie i zwiększenie liczby spotkań w szkołach z policjantami. Omawiając realizację tego wniosku przytoczył dane dotyczące liczby spotkań policjantów z uczniami nauczycielami i rodzicami.  

Następnie głos zabrał sierż sztab. Krzysztof Skiba z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Omówił temat „Ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w cyberprzestrzeni”. Wystąpienie było realizacją wniosku o zorganizowanie wykładu poświęconemu tej problematyce.

Kolejnym prelegentem była Dorota Szpunar-Eckhardt – Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Swoje wystąpienie poświęciła „Obowiązkom Dyrektora Szkoły wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Odniosła się również do zapisów innych aktów prawnych w tym prawa oświatowego.

Na zakończenie spotkania asp. Tomasz Surowiak z Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii mówiąc środkach odurzających zaprezentował walizkę edukacyjną.

Podsumowując debatę policjanci zachęcali do dalszego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poinformowali uczestników o nowej kategorii, którą można zgłosić poprzez mapę zagrożeń. Nowa kategoria zgłoszenia to „Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.